Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Company Logo

Nasza Historia i nie tylko

Nasza historia zaczęła się pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku. Właśnie wtedy kilku znudzonych młodzieńców zakłada siłownię w Bobrownikach. Z tamtej grupy został tyko jeden Wojtek Wilkowski. To on założył Stowarzyszenie "Aktywni", to też za jego sprawą kilka lat później powstaje Sekcja Sportów Indywidualnych przy damnickim Klubie Sportowym. Stowarzyszenie AKTYWNI podjęło się promowania aktywnego wypoczynku, główny nacisk położyliśmy na sporty siłowe i bieganie. To my zaczęliśmy organizować Turniej Wyciskania Sztangi Leżąc im. SANDOWA , który poprzez lata ewoluował i zmieniał nazwę.
Obecnie Turniej Wyciskania Leżąc im. Macieja Czarnucha przyciąga co roku kilkudziesięciu "wyciskaczy" z całego pomorza. Żeby stworzyć dodatkową szansę najmłodszym siłaczom ( 14-16 lat) organizujemy Turniej WL dla Gimnazjalistów. Organizujemy też coroczne zawody STRONG-MAN, gdzie udaje nam się ściągnąć jednych z najlepszych siłaczy w regionie. Jeśli chodzi o biegaczy to ich grupa znacznie się rozwinęła od czasu gdy zaczęliśmy organizować imprezy biegowe i wyjazdy na zawody. Dzięki naszej działalności już nie dziwi tak bardzo widok biegnącego człowieka. Jest nas w gminie kilkudziesięciu, a kilkunastu systematycznie trenuje i startuje na zawodach.
Lata istnienia SSI można zaliczyć do okresu kiedy to sporty siłowe i biegowe rozkwitły w naszej gminie. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i tak z końcem 2009roku sekcja przestaje istnieć. Powróciliśmy do pierwotnego kształtu stowarzyszenia i podnieśliśmy mu rangę do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.

 

STATUT KLUBU SPORTOWEGO

Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne AKTYWNI Damnica

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba

§1

Klub Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne AKTYWNI Damnica

zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

§2

Siedzibą Klubu jest miejscowość Bobrowniki

§3

Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności: ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 4

1. Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Słupskiego.

2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

3. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność również i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II

Cele i sposób ich realizacji

§ 6

1. Celami Klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu i mieszkańców gminy Damnica.

2. Cele o których mowa w ust. 1 Klub realizuje przez:

1) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki,

2) popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,

3) popularyzowanie higienicznego trybu życia,

4) organizowanie imprez i zawodów sportowych,

5) organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia,

6) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

§ 7

Klub dla realizacji zadań statutowych może powoływać sekcje.

§ 8

1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.

2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9

Klub zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.

§ 10

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:

- małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego.

- małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w statucie, bez prawa do udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Klubu.

§ 11

Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

1) uczestniczenia w zebraniu Klubu,

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

3)uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu,

4) uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Klub,

5) uczestniczenia w wyborze władz klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,

2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu,

4) opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Klubu.

§ 15

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu,

b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, za okres 3 miesięcy.

c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3) śmierć członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi Klubu w terminie 21 dni od doręczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania poprzez Zarząd. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa trzy lata.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia sta­tutu nie stanowią inaczej.

§ 20

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy.

3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 15 minut po pierwszym terminie - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Klubu oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programu działania Klubu,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

4) udzielanie absolutorium Zarządowi,

5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie zmian statutu,

7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu,

9) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Klubu wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21

1. Zarząd składa się z 4 do 6 członków w tym z Prezesa, dwóch wiceprezesów i skarbnika.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.

3. Prezes reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) kierowanie bieżącą pracą Klubu,

3) ustalanie wysokości składek członkowskich,

4) wybór kierowników sekcji.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Klubu,

2) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 23

W razie zmniejszenia się składu władz Klubu określonych w § 17 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać mniej niż połowę składu organu.

 

§ 24

1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, oraz ofiarności publicznej.

2. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd,

3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Klubu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

§ 25

1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

 

 

 

 

Gościmy
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.